Ze względu na rangę wydarzenia Organizatorzy powołali Radę Programową konferencji. Czuwa ona nad wysokim standardem merytorycznym wystąpień, prezentacji i debat. Na jej czele, jako przewodniczący, stoi Günter Verheugen, były komisarz Unii Europejskiej ds. jej rozszerzenia. W skład Rady wchodzą między innymi: Jerzy Buzek, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Danuta Hübner, była pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej, Wiesław Rozłucki, założyciel i były pierwszy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Prof. Günter Verheugen
Prof. Günter Verheugen,
Były Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, członek Komisji w latach 1999-2011
Rozpoczął karierę polityczną w 1969 r., wcześniej pracował jako dziennikarz oraz studiował historię i politologię. W latach 1983-1999 był członkiem Bundestagu, gdzie piastował szereg ważnych stanowisk, zajmując się głównie polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa oraz sprawami europejskimi. Został ministrem do spraw europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 1998 r. W 1999 r. został członkiem Komisji Europejskiej, był odpowiedzialny za kwestie rozszerzenia UE do 2004 r. W 2002 r. przejął również odpowiedzialność za europejską politykę sąsiedztwa. Podczas drugiej kadencji w Komisji Europejskiej, od 2004 r. do 2011 r., pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i był odpowiedzialny za obszar przedsiębiorstw i przemysłu. W związku z tą funkcją był przewodniczącym z ramienia Europy Transatlantyckiej Rady Gospodarczej w roku 2007. Obecnie jest profesorem honorowym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Opublikował wiele książek i artykułów, poświęconych m.in. kwestiom europejskim.
Prof. Danuta Hübner
Prof. Danuta Hübner,
Pierwsza w historii polska Komisarz Europejska
Wybitna polska ekonomistka i znawczyni polityki gospodarczej, odegrała wielką rolę w procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Od lipca 2009 roku profesor Hübner jest posłanką w Parlamencie Europejskim i przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego, a także członkiem Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Delegacji ds. stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prof. Hübner jest również członkiem Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. W 2004 r. powierzono Jej funkcję Komisarza ds. Polityki Regionalnej. We wcześniejszych latach pełniła liczne funkcje w polskim rządzie: Ministra ds. Europejskich, Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu oraz Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W latach 2000-2001 była Sekretarzem Wykonawczym w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Studiowała w Szkole Głównej Handlowej, gdzie w 1971 roku otrzymała tytuł magistra, a w 1974 roku doktoryzowała się. W latach 1988-1990 otrzymała Stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W 1992 roku z rąk Prezydenta RP otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych. Dotychczasowo została uhonorowana pięcioma tytułami doktora honoris causa, nadanymi przez uniwersytety z różnych państw europejskich. Obecnie jest profesorem w Katedrze Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Jerzy Buzek
Jerzy Buzek,
Były premier RP i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, którego jest członkiem od 2004 r.
Jerzy Buzek jest obecnie członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. W lipcu 2009 r. został pierwszym deputowanym z Europy Środkowo-Wschodniej wybranym na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Podczas 2,5-letniej kadencji doprowadził do sfinalizowania ratyfikacji Traktatu z Lizbony, zastępującego dotychczasowy Traktat z Nicei. Od wielu lat jest zaangażowany w kwestie dotyczące energii, przy współpracy Jacques'a Delors zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, mającej realizować zdecydowaną i skuteczną unijną politykę energetyczną. Obrońca i promotor praw człowieka, jest również głęboko zaangażowany w rozwój partnerstwa UE z krajami sąsiadującymi. Jerzy Buzek jest inżynierem chemikiem, a w 1997 r. został mianowany profesorem nauk technicznych. W czasach komunistycznych był działaczem opozycji, a w 1981 r. został wybrany przewodniczącym pierwszego zjazdu delegatów Związku Zawodowego Solidarność w Gdańsku. W latach 1997?2001 pełniąc funkcję premiera Polski, przeprowadził w kraju kluczowe reformy: emerytalną, zdrowotną, edukacyjną, administracyjno-samorządową oraz górnictwa. W okresie jego rządów, Polska przystąpiła do NATO, a także poczyniła milowe kroki w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską. W listopadzie 2012 r. prof. Jerzy Buzek odebrał z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego - w uznaniu zasług dla przemian demokratycznych w Polsce oraz za wybitne osiągnięcia w działalności politycznej na arenie międzynarodowej. Posiada tytuły doktora honoris causa wielu polskich i zagranicznych uczelni oraz honorowe obywatelstwo kilkunastu polskich miast.
dr Iwona Sroka
dr Iwona Sroka,
Była Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP.
Od wielu lat związana jest z rynkiem finansowym w Polsce. Do września 2017 roku Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Po wydzieleniu ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP w 2011 r. również  Prezes Zarządu tej instytucji. W latach 2000-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Od października 2011 r. Iwona Sroka pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszej i największej organizacji skupiających pracodawców. 22 października 2015 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Rady Dialogu Społecznego. Pełni funkcję Członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim. Członek Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. Przewodnicząca Kapituły Konkursu im. Władysława Grabskiego na najlepszego dziennikarza ekonomicznego, którego organizatorem jest Narodowy Bank Polski. Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (A Member of JA Worldwide). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Dr Wiesław Rozłucki
Dr Wiesław Rozłucki,
pierwszy prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 1991 – 2006
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej, od 1970 r. doktor geografii ekonomicznej. Stypendysta British Council w London School of Economics 1979-80. W latach 1990-91 był doradcą Ministra Finansów, a następnie dyrektorem departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W 1991-2006 prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Członek i przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (1994-2006). Członek Rady Wykonawczej Europejskiej Federacji Giełd FESE oraz Komitetu Roboczego Światowej Federacji Giełd WFE (1994-2006). Obecnie przewodniczący Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz członek powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk. Przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek publicznych m.in.: Bank BPH, Telekomunikacja Polska, TVN. Doradca banku inwestycyjnego Rothschild oraz funduszu private equity Warburg Pincus International. Od 2011 r. przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim L?Ordre National du Merite.
Dr Paweł Wojciechowski
Dr Paweł Wojciechowski,
były Minister Finansów, do września 2014 r. Stały Przedstawiciel Polski przy OECD
Główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  - od listopada 2014.  Wcześniej piastował stanowiska: Stałego Przedstawiciela RP przy OECD, podsekretarza stanu w MSZ, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz ministra finansów. W latach 1995-2005 był prezesem kilku spółek rynku finansowego, m. in. PTE Allianz Polska S.A. przez sześć lat. Studia ukończył w John Caroll University (ekonomia), Case Western Reserve University (badania operacyjne), Szkole Głównej Handlowej (rachunkowość) i Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (doktor nauk technicznych).